Wyżywienie i katering – Pod Srebrnym Pucharem

Pod Srebr­nym Pucha­rem to sala, któ­rej nazwa nawią­zu­je do histo­rycz­nej nazwy domu przy uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31. Obec­nie słu­ży jako miej­sce ser­wo­wa­nia posił­ków dla odwie­dza­ją­cy­ch Cen­trum grup. Posił­ki powsta­ją w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej kuch­ni, któ­ra pro­wa­dzi rów­nież kate­ring dla para­fial­ne­go przed­szko­la Weso­łe Nut­ki.

Sala Pod Srebr­nym Pucha­rem prze­zna­czo­na jest na ok. 50 osób. W zależ­no­ści od potrzeb może peł­nić rolę kawiar­ni, sto­łów­ki lub restau­ra­cji. Moż­na w niej orga­ni­zo­wać przy­ję­cia z oka­zji uro­dzin, chrztu, kon­fir­ma­cji, pierw­szej komu­nii, bierz­mo­wa­nia czy pogrze­bu. Nasza doświad­czo­na sze­fo­wa kuch­ni pomo­że uło­żyć odpo­wied­nie menu uwzględ­nia­ją­ce indy­wi­du­al­ne potrze­by gości.
Wszyst­kie posił­ki powsta­ją w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej kuch­ni ze świe­ży­ch skład­ni­ków. Menu dla przed­szko­la jest dodat­ko­wo kon­sul­to­wa­ne z die­te­tycz­ką, dzię­ki cze­mu jest dopa­so­wa­ne do aktu­al­ny­ch tren­dów w żywie­niu dzie­ci.