Dzienny Dom dla Osób Starszych Senior Wigor

W jed­nej z kamie­nic znaj­du­ją­cej się od stro­ny dzie­dziń­ca dzia­ła Dzien­ny Dom dla Osób Star­szy­ch Senior Wigor – miej­sce aktyw­no­ści, roz­wo­ju i opie­ki dla osób w wie­ku 60+. Budy­nek prze­sze­dł gene­ral­ny remont, jed­nak został zacho­wa­ny uni­kal­ny kli­mat tego miej­sca. Pomiesz­cze­nia są wypo­sa­ża­ne w sprzęt oraz meble wyso­kiej jako­ści. Wyjąt­ko­wym udo­god­nie­niem jest wewnętrz­na win­da, dzię­ki któ­rej Senio­rzy z łatwo­ścią dotrą na zaję­cia.

Funk­cjo­no­wa­nie Dzien­ne­go Domu jest współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, dla­te­go mie­sięcz­ny koszt poby­tu jest bar­dzo niski i dosto­so­wa­ny do moż­li­wo­ści finan­so­wy­ch senio­rów i ich rodzin.

Ofe­ru­je­my Pań­stwu moż­li­wo­ść uczest­nic­twa w licz­ny­ch zaję­cia­ch od ponie­dział­ku do piąt­ku od 8:00 do 16:00.

Szcze­gó­ły na stro­nie: seniorwigor.wroclaw.pl