Noclegi i sale konferencyjne – Kamienica pod Aniołami

Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi to czę­ść noclegowo-konferencyjna Cen­trum Ewan­ge­lic­kie­go. W dwó­ch repre­zen­ta­cyj­ny­ch budyn­ka­ch od stro­ny uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz jed­nym w podwó­rzu znaj­du­ją się kom­for­to­we poko­je gościn­ne z łazien­ka­mi oraz sale kon­fe­ren­cyj­ne.

Pokoje

Obec­nie dys­po­nu­je­my 100 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi w poko­ja­ch dwu, trzy i czte­ro­oso­bo­wy­ch z łazien­ka­mi. Przyj­mu­je­my rezer­wa­cje indy­wi­du­al­ne (ze śnia­da­nia­mi lub bez) i gru­po­we. Gru­pom ofe­ru­je­my peł­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy, prze­rwy kawo­we, kola­cje). W całym budyn­ku dzia­ła bez­płat­ny bez­prze­wo­do­wy inter­net (Wi-Fi).

Sala konferencyjna

Sala kon­fe­ren­cyj­na może pomie­ścić jed­no­ra­zo­wo oko­ło 100 osób. W każ­dej chwi­li moż­na ją podzie­lić na dwie mniej­sze z oddziel­ny­mi sys­te­my audio­wi­zu­al­ny­mi. Ogrom­ne okna sali wycho­dzą na taras, na któ­rym latem moż­na odpo­cząć i podzi­wiać pano­ra­mę Sta­re­go Mia­sta. Dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji orga­ni­zu­je­my prze­rwy kawo­we z domo­wy­mi wypie­ka­mi i pysz­ną aro­ma­tycz­ną kawą.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kamienicapodaniolami.pl