Działalność Centrum

Cen­trum Ewan­ge­lic­kie znaj­du­je się tuż przy wro­cław­skim Ewan­ge­lic­kim Koście­le Opatrz­no­ści Bożej. Mie­ści się w czte­rech zabyt­ko­wy­ch kamie­ni­ca­ch, z któ­ry­ch trzy już zosta­ły pod­da­ne grun­tow­nej reno­wa­cji, a remont czwar­tej jest w toku. Cen­trum Ewan­ge­lic­kie ma być waż­nym punk­tem edu­ka­cyj­nym i kul­tu­ral­nym na mapie Wro­cła­wia. Poprzez zaję­cia akty­wi­zu­ją­ce dzie­ci, mło­dzież, doro­sły­ch oraz senio­rów z naszej para­fii i całe­go mia­sta, będzie sta­no­wi­ło miej­sce spo­tkań, warsz­ta­tów, kon­fe­ren­cji, szko­leń oraz wie­lu inny­ch dzia­łań spo­łecz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch.

W rama­ch cen­trum dzia­ła­ją:

Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi

Pod Srebr­nym Pucha­rem

Punkt Infor­ma­cji Tury­stycz­nej

Dom Dzien­ne­go Poby­tu Senio­ra