Księgarnia i Punkt Informacji o Kościele Ewangelickim

Na par­te­rze jed­nej z fron­to­wy­ch kamie­ni­czek dzia­ła Punkt Infor­ma­cji Tury­stycz­nej połą­czo­ny z księ­gar­nią chrze­ści­jań­ską oraz skle­pem z ory­gi­nal­ny­mi pamiąt­ka­mi – ręko­dzie­łem wro­cław­ski­ch arty­stów. Tury­ści uzy­ska­ją tu infor­ma­cje o mie­ście, zaopa­trzą się w map­ki i pamiąt­ki, będą mogli umó­wić się na wyciecz­kę z prze­wod­ni­kiem, a tak­że dowie­dzieć się wię­cej o Dziel­ni­cy Wza­jem­ne­go Sza­cun­ku Czte­rech Wyznań i Koście­le Ewan­ge­lic­kim.