Cen­trum Ewan­ge­lic­kie poło­żo­ne jest w samym cen­trum Wro­cła­wia, tuż przy ewan­ge­lic­kim koście­le Opatrz­no­ści Bożej. Mie­ści się w czte­rech zabyt­ko­wy­ch kamie­ni­ca­ch, z któ­ry­ch trzy już prze­szły grun­tow­ną rewi­ta­li­za­cję, a remont czwar­tej wła­śnie trwa.

Cen­trum Ewan­ge­lic­kie ma być waż­nym punk­tem edu­ka­cyj­nym i kul­tu­ral­nym na mapie Wro­cła­wia. Będzie sta­no­wi­ło miej­sce spo­tkań, warsz­ta­tów, kon­fe­ren­cji, szko­leń oraz wie­lu inny­ch dzia­łań spo­łecz­ny­ch i edu­ka­cyj­ny­ch. Poprzez róż­no­rod­ne zaję­cia, ma akty­wi­zo­wać dzie­ci, mło­dzież, doro­sły­ch oraz senio­rów z naszej para­fii i całe­go mia­sta.

Na tere­nie Cen­trum dzia­ła­ją Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi z miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi i sala­mi kon­fe­ren­cyj­ny­mi, sala Pod Srebr­nym Pucha­rem ofe­ru­ją­ca posił­ki dla grup i kate­ring dla dzie­ci Księ­gar­nia i Punkt Infor­ma­cji o Koście­le Ewan­ge­lic­kim oraz Dzien­ny Dom dla Osób Star­szy­ch Senior Wigor.

Noclegi i sale konferencyjne – Kamienica pod Aniołami

Kamie­ni­ca pod Anio­ła­mi to czę­ść noclegowo-konferencyjna Cen­trum Ewan­ge­lic­kie­go. W dwó­ch repre­zen­ta­cyj­ny­ch budyn­ka­ch od stro­ny uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kie­go oraz jed­nym w podwó­rzu znaj­du­ją się kom­for­to­we poko­je gościn­ne z łazien­ka­mi oraz sale kon­fe­ren­cyj­ne.

Dzienny Dom dla Osób Starszych Senior Wigor

W jed­nej z kamie­nic znaj­du­ją­cej się od stro­ny dzie­dziń­ca dzia­ła Dzien­ny Dom dla Osób Star­szy­ch Senior Wigor – miej­sce aktyw­no­ści, roz­wo­ju i opie­ki dla osób w wie­ku 60+. Budy­nek prze­sze­dł gene­ral­ny remont, jed­nak został zacho­wa­ny uni­kal­ny kli­mat tego miej­sca. Pomiesz­cze­nia są wypo­sa­ża­ne w sprzęt oraz meble wyso­kiej jako­ści. Wyjąt­ko­wym udo­god­nie­niem jest wewnętrz­na win­da, dzię­ki któ­rej Senio­rzy z łatwo­ścią dotrą

Księgarnia i Punkt Informacji o Kościele Ewangelickim

Na par­te­rze jed­nej z fron­to­wy­ch kamie­ni­czek dzia­ła Punkt Infor­ma­cji Tury­stycz­nej połą­czo­ny z księ­gar­nią chrze­ści­jań­ską oraz skle­pem z ory­gi­nal­ny­mi pamiąt­ka­mi – ręko­dzie­łem wro­cław­ski­ch arty­stów. Tury­ści uzy­ska­ją tu infor­ma­cje o mie­ście, zaopa­trzą się w map­ki i pamiąt­ki, będą mogli umó­wić się na wyciecz­kę z prze­wod­ni­kiem, a tak­że dowie­dzieć się wię­cej o Dziel­ni­cy Wza­jem­ne­go Sza­cun­ku Czte­rech Wyznań i Koście­le Ewan­ge­lic­kim.

Wyżywienie i katering – Pod Srebrnym Pucharem

Pod Srebr­nym Pucha­rem to sala, któ­rej nazwa nawią­zu­je do histo­rycz­nej nazwy domu przy uli­cy Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31. Obec­nie słu­ży jako miej­sce ser­wo­wa­nia posił­ków dla odwie­dza­ją­cy­ch Cen­trum grup. Posił­ki powsta­ją w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej kuch­ni, któ­ra pro­wa­dzi rów­nież kate­ring dla para­fial­ne­go przed­szko­la Weso­łe Nut­ki.